Verhogen Ouderbetrokkenheid

Welbevinden en betrokkenheid, ook voor ouders Kiezen voor een procesgericht kindvolgsysteem als LOOQIN vraagt om een goede onderbouwing en legitimatie. Je kunt met je team volledig achter die keuze staan, het is van belang dat je je keuze naar al je stakeholders weet...
Meest gestelde vragen…

Meest gestelde vragen…

Wat is het verschil tussen LOOQIN en andere kindvolgsystemen? LOOQIN is een procesgericht kindvolgsysteem wat welbevinden, betrokkenheid en de ontwikkelingsdomeinen van je kinderen in beeld brengt. Waar sommige kinderopvang/peuterspeelzalen en scholen vooral uitgaan...
Looqin & VVE

Looqin & VVE

Met voor- en vroegschoolse educatie (VVE) bedoelt men in Nederland de maatregelen die onderwijsachterstanden trachten te voorkomen dan wel verminderen bij de start van groep 3 in de basisschool. Gemeentebestuur en schoolbesturen hebben de verantwoordelijkheid om een...
Procesgericht werken aan kwaliteit

Procesgericht werken aan kwaliteit

Procesgericht werken aan kwaliteit Twee recente onderzoeken, uitgevoerd door CEGO KU Leuven in 2015-2017 laten een positief effect zien van procesgericht werken en de inzet van interventies op de beleving (welbevinden en betrokkenheid) van kinderen binnen de...
Betrokkenheids-verhogende factoren

Betrokkenheids-verhogende factoren

De aanpakfactoren in Looqin Uniek in Looqin zijn de betrokkenheidsverhogende interventies die je als Pedagogisch Medewerker of leraar kunt inzetten om snel en makkelijk je handelen op de kinderen af te stemmen. Alle interventies zijn wetenschappelijk onderzocht door...