Grip op Competenties Jonge Kind

Grip op competenties Jonge Kind Ontwikkeling bij jonge kinderen zien en waarderen Het geeft je ├ęcht de handvatten om aan de slag te gaan met onwikkeling in de brede zin. Pedagogisch medewerkers willen het beste voor de kinderen. Niet alleen dat ze zich lekker in...
Verdieping: kinderen beter in beeld met een groeiplan

Verdieping: kinderen beter in beeld met een groeiplan

Verdieping: kinderen beter in beeld met een groeiplan Je kunt je afvragen waarom je een individueel plan maakt als je met Looqin werkt. Looqin stelt immers de groep centraal, dus waarom een individueel plan? Zoals besproken wordt in onder andere Pameijer, Van...
Verhogen Ouderbetrokkenheid

Verhogen Ouderbetrokkenheid

Welbevinden en betrokkenheid, ook voor ouders Kiezen voor een procesgericht kindvolgsysteem als LOOQIN vraagt om een goede onderbouwing en legitimatie. Je kunt met je team volledig achter die keuze staan, het is van belang dat je je keuze naar al je stakeholders weet...
Meest gestelde vragen…

Meest gestelde vragen…

Wat is het verschil tussen LOOQIN en andere kindvolgsystemen? LOOQIN is een procesgericht kindvolgsysteem wat welbevinden, betrokkenheid en de ontwikkelingsdomeinen van je kinderen in beeld brengt. Waar sommige kinderopvang/peuterspeelzalen en scholen vooral uitgaan...
Looqin & VVE

Looqin & VVE

Met voor- en vroegschoolse educatie (VVE) bedoelt men in Nederland de maatregelen die onderwijsachterstanden trachten te voorkomen dan wel verminderen bij de start van groep 3 in de basisschool. Gemeentebestuur en schoolbesturen hebben de verantwoordelijkheid om een...